rano_v_poloninach interier_Stuznice

Strážca a člen stráže prírody

Strážca je zamestnanec ŠOP SR. Jeho povinnosťou je kontrolovať dianie v zverenom území (CHKO, NP). Dozerá na to, aby návštevníci chráneného územia dodržiavali platné predpisy, monitoruje výskyt vzácnych druhov rastlín a živočíchov a vykonáva opatrenia na ich ochranu. Stará sa o značenie chráneného územia. Spolupracuje s obecnými úradmi, štátnou správou, Policajným zborom SR, vlastníkmi a správcami pozemkov. Jeho veľmi dôležitou prácou je environmentálna výchova a to priamo v teréne, alebo na školách. V rámci tejto výchovy, o.i.sprevádza exkurzie.
Člen stráže prírody je veľmi dôležitý spolupracovník strážcu, ktorému nie je ľahostajný stav prírody a v rámci svojho voľna jej chce pomôcť. Vykonáva takú istú činnosť ako strážca, ale jeho hlavná činnosť sa zameriava na kontrolu dodržiavania platných predpisov návštevníkmi a na environmentálnu výchovu v teréne.
Strážca aj člen stráže prírody majú na ľavom rukáve zelenej uniformy logo chráneného územia. Člen stráže má aj nápis STRÁŽ PRÍRODY. Preukazuje sa služobným odznakom. (Asociácia strážcov CHÚ Slovenska)

Strážcovia NP Poloniny:
Macejka Vladimír
Lempeľ Ján
Štofík Jozef, RNDr., PhD.

Stráž prírody:
Bombara Štefan, Mgr.
Ferko Ján
Reiser Dušan
Sentivan Rastislav
Bobenič Michal