Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manaľment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Publikácie a dokumenty
Európsky významné biotopy NA SLOVENSKU

Vydala: Śtátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica v spolupráci s DAPHNE - In±titútom aplikovanej ekológie v roku 2003

Atraktívnou a prístupnou formou napísaná publikácia pribliµujúca 66 typov európsky významných biotopov vyskytujúcich sa na Slovensku.

Kaµdý typ biotopu obsahuje:
európsky a slovenský kód, slovenský a anglický názov
farebné ilustračné fotografie
charakteristiku biotopu
ohrozenosź biotopu
typické druhové zloµenie (rastlinstvo a µivočí±stvo)
mapku Slovenska so súčasným výskytom biotopu
odhad plochy pokrytia biotopu na Slovensku v hektároch


V závere sú zhrnuté v±eobecné zásady starostlivosti o jednotlivé skupiny biotopov ako predpoklad praktickej starostlivosti o územia európskeho významu.

Európska únia a Ochrana prírody  0 MB    0 MB


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 ©tátna ochrana prírody SR