Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manaľment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Publikácie a dokumenty
STANOVÁ V., VALACHOVIČ M.: KATALÓG BIOTOPOV SLOVENSKA

Vydal: DAPHNE - In±titút aplikovanej ekológie v roku 2002

Metodická príručka pre mapovateśov biotopov.

Obsahuje:
metodiku mapovania biotopov
kompletný systém slovenských biotopov s ich stručným opisom (fytocenoógia, ±truktúra, ekológia, druhové zloµenie, výskyt)
prehśad anexových biotopov, ktoré sa vyskytujú na území Slovenska a ich prevod na slovenský systém biotopov (a opačne)
prevod jednotiek lesníckej typológie na lesné biotop


Metodiku získate na adrese:

DAPHNE - In±titút aplikovanej ekológie
Hanulova 5/d
844 40 Bratislava


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 ©tátna ochrana prírody SR