Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manaľment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Publikácie a dokumenty
NATURA 2000 - OCHRANA PRÍRODY V TRE«OM TISÍCROČÍ

Plnofarebná broľúra - 12 strán formátu A4.
Vydal: DAPHNE - In?titút aplikovanej ekológie.


Obsahuje vysvetlenie základných pojmov a vzĽahov oh¶adom sústavy NATURA 2000 pre ?irokú verejnosĽ

Informačná broľúra "Broľúra NATURA 2000"  (741 kB)


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 ©tátna ochrana prírody SR