Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manaľment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Publikácie a dokumenty
BIOTOPY SLOVENSKA ZARADENÉ DO SMERNICE O BIOTOPOCH

Interpretačný manuál jednotlivých biotopov zo Smernice o biotopoch, ktoré sa nachádzajú na území Slovenska. 146 strán.
Vydal: DAPHNE - In?titút aplikovanej ekológie.


Obsahuje :

názov typu biotopu (slovenský, anglický)
kore?pondujúce jednotky v sieti EMERALD, CORINE, Palearctic Habitats, v databáze EUNIS a Katalógu biotopov Slovenska z r. 1996
kore?pondujúce fytocenologické jednotky
?truktúra a ekológia biotopu
druhové zloženie
výskyt na Slovensku (pripojená je aj mapka s predpokladaným výskytom podľa orografických celkov)
stručný metodický postup pre mapovateľa
literatúra
  
Smernica o biotopoch  (815 kB) (247 kB)

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 ©tátna ochrana prírody SR