Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Declarations
Pozor: Od konca roka 2016 sa v niektorých operačných programoch zmenili podmienky tak, že povinnú prílohu – vyhlásenie (potvrdenie, vyjadrenie alebo deklaráciu), že projekt nebude mať nepriaznivý vplyv na územia Natura 2000 už nevydávajú organizačné útvary ŠOP SR, ale Okresné úrady v sídle kraja. Preto si treba preveriť v programových príručkách, kto je oprávnený toto potvrdenie vydávať.
Zatiaľ, čo máme informácie, sa to už zmenilo v Operačnom programe Kvalita životného prostredia a v Integrovanom regionálnom operačnom programe.
Predpokladáme, že sa to podobne postupne zmení aj v ostatných operačných programoch. Doleuvedený postup platí preto len v tých prípadoch, kde to ešte nebolo zmenené.


Vyhlásenia (vyjadrenia, deklarácie) kompetentnej inštitúcie k územiam NATURA 2000 tvoria povinnú prílohu k niektorým žiadostiam o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie.

Vydávaním uvedených vyhlásení Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) poverilo svoju odbornú organizáciu - Štátnu ochranu prírody SR (ŠOP SR).

sss Vyhlásenie vydáva príslušný organizačný útvar ŠOP SR, ktorých je na celom území Slovenskej republiky 25. Sú to správy národných parkov, správy chránených krajinných oblastí alebo regionálne centrá ochrany prírody. Mapka s rozdelením pôsobnosti a príslušných kontaktov na org. útvar ŠOP SR je uvedená na http://www.sopsr.sk/kontakty/

Riaditeľstvo ŠOP SR v Banskej Bystrici vydáva vyhlásenia len v prípade, ak ide o činnosť, ktorá zasahuje do pôsobnosti viacerých organizačných útvarov a v prípade, ak ide o tzv. veľké projekty alebo projekty z Operačného programu Doprava.

Žiadateľ požiada o vydanie vyhlásenia príslušný organizačný útvar ŠOP SR. K žiadosti je potrebné priložiť vecný popis projektu a mapku s lokalizáciou projektu. Podrobnejšie informácie o podkladoch potrebných k žiadosti môžu byť uvedené v programových dokumentoch k operačným programom.
V žiadosti je potrebné uviesť aj to, o aký operačný program ide, číslo a názov výzvy a číslo povinnej prílohy, o ktorú nás žiadate resp. k žiadosti pripojiť aj vzor tejto povinnej prílohy (ak existuje).

Žiadosť je potrebné podávať vľdy v dostatočnom časovom predstihu pred termínom ukončenia výzvy, pretoľe v prípade prijatia viacerých žiadostí tesne pred termínom ukončenia výzvy a plnenia aj iných úloh môže byť problém s vydaním vyhlásenia. Neúplné žiadosti budú vrátené na doplnenie.

ŠOP SR spolu s vyhlásením spravidla vydáva aj mapu s lokalizáciou projektu a najbliľších území NATURA 2000.

ŠOP SR ako príspevková organizácia v rezorte MŽP SR vydáva vyhlásenia za úhradu, ktorej výška sa stanovuje na základe platných vnútroorganizačných predpisov a závisí od rozsahu projektu a náročnosti posúdenia jeho možného vplyvu na územia NATURA 2000. Za urýchlené vybavenie sa účtuje príplatok.

Podrobnosti sú uvedené tu: pozri [pdf]
Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2021 Štátna ochrana prírody SR