Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Vršatské bradlá
Kód územia:SKUEV2376
Kraj:Trenčiansky kraj
Rozloha:59,780 ha
Správca územia:Správa CHKO Biele Karpaty
Katastrálne územia :Červený Kameň, Vršatské Podhradie
Vyhlasovací predpis:Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
kunka žltobrucháBombina variegata
ohniváčik veľkýLycaena dispar
priadkovec trnkovýEriogaster catax
Spriadač kostihojovýCallimorpha quadripunctaria


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR