Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Drienčanský kras
Kód územia:SKUEV2366
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:1281,920 ha
Správca územia:Správa CHKO Cerová vrchovina
Katastrálne územia :Budikovany, Drienčany, Hostišovce, Hrušovo, Ostrany, Potok, Slizké, Španie Pole, Teplý Vrch
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
fuzáč alpskýRosalia alpina
kunka žltobrucháBombina variegata
Netopier brvitýMyotis emarginatus
Netopier ostrouchýMyotis blythii
netopier sťahovavýMiniopterus schreibersii
Netopier veľkouchýMyotis bechsteinii
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis blythii
Pimprlík bruškatýVertigo moulinsiana
podkovár južnýRhinolophus euryale
podkovár malýRhinolophus hipposideros
podkovár veľkýRhinolophus ferrumequinum
Roháč obyčajnýLucanus cervus
rys ostrovidLynx lynx
uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Vydra riečna Lutra lutra


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR