Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Dolný tok Ipľa
Kód územia:SKUEV0824
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:200,660 ha
Správca územia:Správa CHKO Dunajské luhy
Katastrálne územia :Horný chotár, Chľaba, Leľa, Malé Kosihy, Salka
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Gymnocephalus schraetzer
Boleň dravýAspius aspius
čík európskyMisgurnus fossilis
hrebenačka vysokáGymnocephalus baloni
Hrúz VladykovGobio albipinnatus
Hrúz vladykov(bieloplutvý)Gobio albipinnatus
kolok veľkýZingel zingel
kolok vretenovitýZingel streber
kunka červenobrucháBombina bombina
Lopatka dúhováRhodeus sericeus amarus
Mrena karpatskáBarbus meridionalis
Plotica leskláRutilus pigus
Pĺž podunajskýCobitis taenia
pĺž zlatistýSabanejewia aurata


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR