Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Omšenská Baba
Kód územia:SKUEV0811
Kraj:Trenčiansky kraj
Rozloha:269,730 ha
Správca územia:Správa CHKO Biele Karpaty
Katastrálne územia :Omšenie
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
7220 Penovcové prameniská
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
9150 Vápnomilné bukové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
40A0 Xerotermné kroviny
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
kunka žltobrucháBombina variegata
Pimprlík bruškatýVertigo moulinsiana
Pimprlík mokraďovýVertigo angustior
poniklec prostrednýPulsatilla subslavica
popolavec dlholistý moravskýTephroseris longifolia ssp. moravica
priadkovec trnkovýEriogaster catax
Spriadač kostihojovýCallimorpha quadripunctaria


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR