Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Dunaj
Kód územia:SKUEV0393
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:1425,660 ha
Správca územia:Správa CHKO Dunajské luhy
Katastrálne územia :Chľaba, Kamenica nad Hronom, Kravany nad Dunajom, Moča, Mužla, Obid, Štúrovo
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Gymnocephalus schraetzer
Šabľa krivočiaraPelecus cultratus
Kolok vretenovitýZingel streber
Hrebenačka vysokáGymnocephalus baloni
Plotica leskláRutilus pigus
Hrúz VladykovGobio albipinnatus
Kolok veľkýZingel zingel
Lopatka dúhováRhodeus sericeus amarus
Hrúz KesslerovGobio kessleri
Hlaváč bieloplutvýCottus gobio
Pĺž zlatistýSabanejewia aurata
Pimprlík mokraďovýVertigo angustior
Vydra riečna Lutra lutra
Vydra riečna Lutra lutra


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR