Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Brezovská stráň
Kód územia:SKUEV0392
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:65,910 ha
Správca územia:Správa CHKO Ponitrie
Katastrálne územia :Plášťovce
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
40A0 Xerotermné kroviny
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Hnedáčik osikovýHypodryas maturna
modráčik bahniskovýMaculinea nausithous
ohniváčik veľkýLycaena dispar
priadkovec trnkovýEriogaster catax
Roháč obyčajnýLucanus cervus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR