Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Turiec a Blatnický potok
Kód územia:SKUEV0382
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:264,180 ha
Správca územia:Správa NP Veľká Fatra
Katastrálne územia :Abramová, Benice, Blatnica, Blažovce, Bystrička, Ďanová, Dolná Štubňa, Dolný Turček, Dubové, Dvorec nad Turcom, Ivančiná, Jazernica, Kaľamenová, Kláštor pod Znievom, Košťany nad Turcom, Laskár, Martin, Príbovce, Rakovo, Sklené, Slovenské Pravno, Socovce, Trnovo, Turčianske Teplice, Turčiansky Ďur, Valentová, Veľký Čepčín
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004


Fotografie územia

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
7220 Penovcové prameniská
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
bystruška potočnáCarabus variolosus
Hlaváč bieloplutvýCottus gobio
Hlavátka podunajskáHucho hucho
klinovka hadiaOphiogomphus cecilia
kolok vretenovitýZingel streber
korýtko riečneUnio crassus
kunka žltobrucháBombina variegata
Mihuľa ukrajinskáEudontomyzon mariae
Mlok hrebenatýTriturus cristatus
Modráčik bahniskovýPhengaris nausithous
Modráčik krvavcovýPhengaris teleius
Netopier brvitýMyotis emarginatus
netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
ohniváčik veľkýLycaena dispar
Pĺž podunajskýCobitis taenia
podkovár malýRhinolophus hipposideros
Spriadač kostihojovýCallimorpha quadripunctaria
Vydra riečna Lutra lutra


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR