Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Žalostiná
Kód územia:SKUEV0371
Kraj:Trenčiansky kraj
Rozloha:219,500 ha
Správca územia:Správa CHKO Biele Karpaty
Katastrálne územia :Chvojnica, Vrbovce
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
7220 Penovcové prameniská
3140 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
kosienka karbincolistáSerratula lycopifolia
kunka žltobrucháBombina variegata
modráčik bahniskovýMaculinea nausithous
modráčik krvavcovýMaculinea teleius
ohniváčik veľkýLycaena dispar
Pimprlík mokraďovýVertigo angustior
priadkovec trnkovýEriogaster catax
Roháč obyčajnýLucanus cervus
Spriadač kostihojovýCallimorpha quadripunctaria
žltáčik zanoväťovýColias myrmidone


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR