Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Dálovský močiar
Kód územia:SKUEV0365
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:82,500 ha
Správca územia:Správa CHKO Cerová vrchovina
Katastrálne územia :Veľká nad Ipľom
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 6/2012 z 26. apríla 2012, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Dálovský močiar

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
kunka červenobrucháBombina bombina
Roháč obyčajnýLucanus cervus
Vydra riečna Lutra lutra


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR