Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Pieniny
Kód územia:SKUEV0337
Kraj:Prešovský kraj
Rozloha:1302,360 ha
Správca územia:Správa PIENAP
Katastrálne územia :Červený Kláštor, Haligovce, Kamienka, Lechnica, Lesnica, Stráňany, Veľký Lipník
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
9150 Vápnomilné bukové lesy
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty
3240 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bobor vodnýCastor fiber
črievičník papučkovýCypripedium calceolus
fuzáč alpskýRosalia alpina
Hlavátka podunajskáHucho hucho
kunka žltobrucháBombina variegata
Netopier brvitýMyotis emarginatus
netopier obyčajnýMyotis myotis
netopier sťahovavýMiniopterus schreibersii
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
podkovár malýRhinolophus hipposideros
podkovár veľkýRhinolophus ferrumequinum
rys ostrovidLynx lynx
Spriadač kostihojovýCallimorpha quadripunctaria
uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Vlk dravýCanis lupus
Vydra riečna Lutra lutra


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR