Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Kačenky
Kód územia:SKUEV0311
Kraj:Trnavský kraj
Rozloha:281,409 ha
Správca územia:Správa CHKO Záhorie
Katastrálne územia :Kúty, Moravský Svätý Ján, Sekule
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Kunka červenobrucháBombina bombina
Mlok dunajskýTriturus dobrogicus
Gymnocephalus schraetzer
Hrúz VladykovGobio albipinnatus
Hrúz vladykov(bieloplutvý)Gobio albipinnatus
Kolok veľkýZingel zingel
Šabľa krivočiaraPelecus cultratus
Lopatka dúhováRhodeus sericeus amarus
Hrebenačka vysokáGymnocephalus baloni
Pĺž podunajskýCobitis taenia
Boleň dravýAspius aspius
Plocháč červenýCucujus cinnaberinus
Klinovka hadiaOphiogomphus cecilia
Korýtko riečneUnio crassus
Fuzáč veľkýCerambyx cerdo
Roháč obyčajnýLucanus cervus
Uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Bobor vodnýCastor fiber


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR