Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Ďumbierske Tatry
Kód územia:SKUEV0302
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:44028,460 ha
Správca územia:Správa NAPANT
Katastrálne územia :Baláže, Brezno, Brusno, Bystrá, Demänovská Dolina, Dolná Lehota, Donovaly, Dúbrava, Hiadeľ, Horná Lehota, Iľanovo, Jarabá, Jasenie, Kráľovská Ľubeľa, Lazisko, Liptovská Lúžna, Liptovská Osada, Liptovská Porúbka, Liptovské Kľačany, Liptovský Ján, Lučatín, Medzibrod, Moštenica, Motyčky, Nemecká, Nižná Boca, Partizánska Ľupča, Pavčina Lehota, Ploštín, Podkonice, Pohronský Bukovec, Priechod, Ráztoka, Staré Hory, Vislavce, Vyšná Boca, Závažná Poruba
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
4060 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
6150 Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte
6520 Horské kosné lúky
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách
9150 Vápnomilné bukové lesy
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
9110 Kyslomilné bukové lesy
9140 Javorovo-bukové horské lesy
4070 Kosodrevina
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
7110 Aktívne vrchoviská
9410 Horské smrekové lesy
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
8110 Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Marmota marmota latirostris
Rupicapra rupicapra tatrica
bystruška potočnáCarabus variolosus
črievičník papučkovýCypripedium calceolus
cyklámen fatranskýCyclamen fatrense
fuzáč alpskýRosalia alpina
fúzač karpatskýPseudogaurotina excellens
grimaldia trojtyčinkováMannia triandra
Hlaváč bieloplutvýCottus gobio
hraboš tatranskýMicrotus tatricus
klinček lesklýDianthus nitidus
klincek lesklý pravýDianthus nitidus
korýtkovecScapania massolongi
kunka žltobrucháBombina variegata
medveď hnedýUrsus arctos
mlok karpatskýTriturus montandoni
netopier obyčajnýMyotis myotis
netopier pobrežnýMyotis dasycneme
Netopier veľkouchýMyotis bechsteinii
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
ochyrea tatranskáOchyraea tatrensis
ohniváčik veľkýLycaena dispar
plocháč červenýCucujus cinnaberinus
podkovár malýRhinolophus hipposideros
poniklec prostrednýPulsatilla subslavica
poniklec slovenskýPulsatilla slavica
Roháč obyčajnýLucanus cervus
rys ostrovidLynx lynx
Spriadač kostihojovýCallimorpha quadripunctaria
uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Vlk dravýCanis lupus
Vydra riečna Lutra lutra
zvonček hrubokoreňovýCampanula serrata


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR