Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Tisovský kras
Kód územia:SKUEV0282
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:1469,370 ha
Správca územia:Správa NP Muránska planina
Katastrálne územia :Klenovec, Tisovec
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004


Fotografie územia

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
9110 Kyslomilné bukové lesy
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
40A0 Xerotermné kroviny
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
5130 Porasty borievky obyčajnej
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
9150 Vápnomilné bukové lesy
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
fuzáč alpskýRosalia alpina
kunka žltobrucháBombina variegata
lykovec muránskýDaphne arbuscula
medveď hnedýUrsus arctos
Netopier brvitýMyotis emarginatus
netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier ostrouchýMyotis blythii
Netopier veľkouchýMyotis bechsteinii
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis blythii
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
ohniváčik veľkýLycaena dispar
plocháč červenýCucujus cinnaberinus
podkovár južnýRhinolophus euryale
podkovár malýRhinolophus hipposideros
podkovár veľkýRhinolophus ferrumequinum
poniklec prostrednýPulsatilla subslavica
poniklec slovenskýPulsatilla slavica
rys ostrovidLynx lynx
Spriadač kostihojovýCallimorpha quadripunctaria
uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Vlk dravýCanis lupus
Vydra riečna Lutra lutra


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR