Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Vtáčnik
Kód územia:SKUEV0273
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:10056,590 ha
Správca územia:Správa CHKO Ponitrie
Katastrálne územia :Bystričany, Čereňany, Horná Ves, Kamenec pod Vtáčnikom, Kľak, Lehota pod Vtáčnikom, Nová Lehota, Osľany, Ostrý Grúň, Píla, Podhradie, Prochot, Radobica, Veľké Pole
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
6410 Bezkolencové lúky
9140 Javorovo-bukové horské lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
9110 Kyslomilné bukové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
dvojhrot zelenýDicranum viride
fuzáč alpskýRosalia alpina
kunka žltobrucháBombina variegata
medveď hnedýUrsus arctos
netopier obyčajnýMyotis myotis
netopier pobrežnýMyotis dasycneme
Netopier veľkouchýMyotis bechsteinii
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
plocháč červenýCucujus cinnaberinus
podkovár malýRhinolophus hipposideros
Roháč obyčajnýLucanus cervus
rys ostrovidLynx lynx
Vlk dravýCanis lupus
Vydra riečna Lutra lutra


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR