Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Hrušov
Kód územia:SKUEV0270
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:494,850 ha
Správca územia:Správa CHKO Dunajské luhy
Katastrálne územia :Hamuliakovo, Kalinkovo, Nové Košariská, Podunajské Biskupice
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Gymnocephalus schraetzer
Microtus oeconomus mehelyi
Romanogobio albipinnatus
Bobor vodnýCastor fiber
Boleň dravýAspius aspius
hrebenačka vysokáGymnocephalus baloni
Hrúz kesslerovRomanogobio kesslerii
kolok vretenovitýZingel streber
kunka červenobrucháBombina bombina
Lopatka dúhováRhodeus sericeus amarus
Plotica leskláRutilus pigus
pĺž zlatistýSabanejewia aurata
Roháč obyčajnýLucanus cervus
Šabľa krivočiaraPelecus cultratus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR