Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov :Ostrovné lúčky
Kód územia :SKUEV0269
Kraj :Bratislavský kraj
Rozloha :627,570 ha
Správca územia :Správa CHKO Dunajské luhy
Katastrálne územia :Čunovo, Rusovce

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Mlok dunajskýTriturus dobrogicus
Kunka červenobrucháBombina bombina
Kolok vretenovitýZingel streber
Hrúz KesslerovGobio kessleri
Hrúz VladykovGobio albipinnatus
Hlaváč bieloplutvýCottus gobio
Hrebenačka vysokáGymnocephalus baloni
Lopatka dúhováRhodeus sericeus amarus
Plocháč červenýCucujus cinnaberinus
Fuzáč veľkýCerambyx cerdo
Roháč obyčajnýLucanus cervus
Vážka jednoškvrnnáLeucorrhinia pectoralis
Netopier obyčajnýMyotis myotis
Bobor vodnýCastor fiber


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR