Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov :Ostrovné lúčky
Kód územia :SKUEV0269
Kraj :BRATISLAVSKÝ KRAJ
Rozloha :627,58 ha
Správca územia :CHKO Dunajské luhy
Katastrálne územia :Čunovo
Rusovce

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91E0*Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
3150Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
6210Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
91F0Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
plocháč červenýCucujus cinnaberinus
hlaváč bieloplutvýCottus gobio
kunka červenobrucháBombina bombina
roháč obyčajnýLucanus cervus
netopier obyčajnýMyotis myotis
fuzáč veľkýCerambyx cerdo
lopatka dúhováRhodeus sericeus amarus
kolok vretenovitýZingel streber
hrúz KesslerovGobio kessleri
vážkaLeucorrhinia pectoralis
hrebenačka vysokáGymnocephalus baloni
hrúz bieloplutvýGobio albipinnatus
mlok dunajskýTriturus dobrogicus
bobor vodnýCastor fiber


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2017 Štátna ochrana prírody SR