Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Skalka
Kód územia:SKUEV0266
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:9715,060 ha
Správca územia:Správa CHKO Štiavnické vrchy
Katastrálne územia :Babiná, Bacúrov, Banská Belá, Banský Studenec, Dobrá Niva, Dubové, Hronská Breznica, Kozelník, Krupina, Ostrá Lúka, Svätý Anton, Žibritov
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
6410 Bezkolencové lúky
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
9110 Kyslomilné bukové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
bystruška potočnáCarabus variolosus
fuzáč alpskýRosalia alpina
fúzač veľkýCerambyx cerdo
Hlaváč bieloplutvýCottus gobio
Kováčik fialovýLimoniscus violaceus
kunka žltobrucháBombina variegata
medveď hnedýUrsus arctos
modráčik krvavcovýMaculinea teleius
netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier ostrouchýMyotis blythii
netopier sťahovavýMiniopterus schreibersii
Netopier veľkouchýMyotis bechsteinii
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis blythii
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
podkovár malýRhinolophus hipposideros
Roháč obyčajnýLucanus cervus
rys ostrovidLynx lynx
Spriadač kostihojovýCallimorpha quadripunctaria
uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Vydra riečna Lutra lutra


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR