Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Veľká Fatra
Kód územia:SKUEV0238
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:46349,420 ha
Správca územia:Správa NP Veľká Fatra
Katastrálne územia :Belá, Blatnica, Čremošné, Dolný Harmanec, Dulice, Folkušová, Hubová, Konské, Kraľovany, Krpeľany, Liptovská Osada, Liptovské Revúce, Ľubochňa, Mošovce, Motyčky, Necpaly, Nolčovo, Podhradie nad Váhom, Rakša, Ružomberok, Sklabinský Podzámok, Stankovany, Staré Hory, Turčianska Štiavnička, Turčianske Jaseno, Turecká
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004


Fotografie územia

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
7220 Penovcové prameniská
4070 Kosodrevina
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
9150 Vápnomilné bukové lesy
4080 Spoločenstvá subalpínskych krovín
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
3140 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár
4060 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
6520 Horské kosné lúky
3240 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
9410 Horské smrekové lesy
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
8120 Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa
9110 Kyslomilné bukové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
9140 Javorovo-bukové horské lesy
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Adenophora lilifolia
Romanogobio uranoscopus
bystruška potočnáCarabus variolosus
črievičník papučkovýCypripedium calceolus
cyklámen fatranskýCyclamen fatrense
Drevník ryhovanýRhysodes sulcatus
fuzáč alpskýRosalia alpina
fúzač karpatskýPseudogaurotina excellens
grimaldia trojtyčinkováMannia triandra
hraboš tatranskýMicrotus tatricus
klinček lesklýDianthus nitidus
klincek lesklý pravýDianthus nitidus
Kováčik fialovýLimoniscus violaceus
kunka žltobrucháBombina variegata
medveď hnedýUrsus arctos
mlok karpatskýTriturus montandoni
Modráčik bahniskovýPhengaris nausithous
Netopier brvitýMyotis emarginatus
netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier ostrouchýMyotis blythii
Netopier veľkouchýMyotis bechsteinii
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis blythii
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
ohniváčik veľkýLycaena dispar
Pimprlík močiarnyVertigo geyeri
Pimprlík mokraďovýVertigo angustior
plocháč červenýCucujus cinnaberinus
podkovár malýRhinolophus hipposideros
podkovár veľkýRhinolophus ferrumequinum
poniklec prostrednýPulsatilla subslavica
poniklec slovenskýPulsatilla slavica
Roháč obyčajnýLucanus cervus
rys ostrovidLynx lynx
Šidielko ozdobnéCoenagrion ornatum
Spriadač kostihojovýCallimorpha quadripunctaria
uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Vlk dravýCanis lupus
Vydra riečna Lutra lutra
zvonček hrubokoreňovýCampanula serrata


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR