Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Bukovské vrchy
Kód územia:SKUEV0229
Kraj:Prešovský kraj
Rozloha:29230,778 ha
Správca územia:Správa NP Poloniny
Katastrálne územia :Dara, Hostovice, Jalová, Kalná Roztoka, Klenová, Kolbasov, Nová Sedlica, Osadné, Ostrožnica, Parihuzovce, Pčoliné, Príslop, Runina, Ruská Volová, Ruské, Ruský Potok, Smolník nad Cirochou, Stakčín, Stakčínska Roztoka, Starina nad Cirochou, Topoľa, Ulič, Uličské Krivé, Veľká Poľana, Zboj, Zvala
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
6520 Horské kosné lúky
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
9110 Kyslomilné bukové lesy
6410 Bezkolencové lúky
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
9140 Javorovo-bukové horské lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Kunka žltobrucháBombina variegata
Mlok karpatskýTriturus montandoni
Mlok hrebenatýTriturus cristatus
Hrúz fúzatýGobio uranoscopus
Hrúz fúzatýGobio uranoscopus
Lopatka dúhováRhodeus sericeus amarus
Bystruška ZawadskéhoCarabus zawadzkii
Kobylka ŠtysovaIsophya stysi
Spriadač kostihojovýCallimorpha quadripunctaria
Fuzáč alpskýRosalia alpina
Fuzáč alpskýRosalia alpina
Roháč obyčajnýLucanus cervus
Korýtko riečneUnio crassus
Podkovár malýRhinolophus hipposideros
Vydra riečna Lutra lutra
Netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
Netopier brvitýMyotis emarginatus
Rys ostrovidLynx lynx
Vlk dravýCanis lupus
Pes domáciCanis lupus
Medveď hnedýUrsus arctos
Bobor vodnýCastor fiber
Vydra riečna Lutra lutra
Medveď hnedýUrsus arctos
Vlk dravýCanis lupus
Pes domáciCanis lupus
Uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Zubor hrivnatýBison bonasus
Rys ostrovidLynx lynx
Vydra riečna Lutra lutra
Vlk dravýCanis lupus
Pes domáciCanis lupus
Vlk dravýCanis lupus
Pes domáciCanis lupus
Rys ostrovidLynx lynx
Medveď hnedýUrsus arctos
vrchovka alpínskaTozzia carpathica
vrchovka alpínska praváTozzia carpathica
zvonček hrubokoreňovýCampanula serrata
bahnička kranskáEleocharis carniolica
dvojhrot zelenýDicranum viride
kyjanôcka zelenáBuxbaumia viridis


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR