Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Muránska planina
Kód územia:SKUEV0225
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:20257,370 ha
Správca územia:Správa NP Muránska planina
Katastrálne územia :Heľpa, Muráň, Muránska Huta, Pohorelá, Pohronská Polhora, Polomka, Šumiac, Tisovec, Vaľkovňa, Závadka nad Hronom
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004


Fotografie územia

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
7220 Penovcové prameniská
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
7110 Aktívne vrchoviská
5130 Porasty borievky obyčajnej
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
4070 Kosodrevina
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
9410 Horské smrekové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
9150 Vápnomilné bukové lesy
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
9110 Kyslomilné bukové lesy
6520 Horské kosné lúky
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
9140 Javorovo-bukové horské lesy
40A0 Xerotermné kroviny
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Adenophora lilifolia
bystruška potočnáCarabus variolosus
črievičník papučkovýCypripedium calceolus
fuzáč alpskýRosalia alpina
fúzač karpatskýPseudogaurotina excellens
hraboš tatranskýMicrotus tatricus
Kováčik fialovýLimoniscus violaceus
kunka žltobrucháBombina variegata
kyjanôčka zelenáBuxbaumia viridis
lykovec muránskýDaphne arbuscula
medveď hnedýUrsus arctos
mlok karpatskýTriturus montandoni
Netopier brvitýMyotis emarginatus
netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier ostrouchýMyotis blythii
netopier pobrežnýMyotis dasycneme
netopier sťahovavýMiniopterus schreibersii
Netopier veľkouchýMyotis bechsteinii
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis blythii
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
ohniváčik veľkýLycaena dispar
PásikavecCordulegaster heros
Pásikavec veľkýCordulegaster heros
plocháč červenýCucujus cinnaberinus
podkovár južnýRhinolophus euryale
podkovár malýRhinolophus hipposideros
podkovár veľkýRhinolophus ferrumequinum
poniklec prostrednýPulsatilla subslavica
poniklec slovenskýPulsatilla slavica
rys ostrovidLynx lynx
Spriadač kostihojovýCallimorpha quadripunctaria
syseľ pasienkovýSpermophilus citellus
uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Vlk dravýCanis lupus
Vydra riečna Lutra lutra
zvonček hrubokoreňovýCampanula serrata


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR