Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Burdov
Kód územia:SKUEV0184
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:1680,250 ha
Správca územia:Správa CHKO Dunajské luhy
Katastrálne územia :Bajtava, Chľaba, Kamenica nad Hronom, Leľa
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa
40A0 Xerotermné kroviny
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bystruška južnáCarabus hungaricus
Fuzáč veľkýCerambyx cerdo
hadinec červenýEchium russicum
Kováčik fialovýLimoniscus violaceus
Kunka červenobrucháBombina bombina
Netopier brvitýMyotis emarginatus
Netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier veľkouchýMyotis bechsteinii
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
Podkovár malýRhinolophus hipposideros
Podkovár veľkýRhinolophus ferrumequinum
Priadkovec trnkovýEriogaster catax
Uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Vydra riečna Lutra lutra


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR