Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Číčovské luhy
Kód územia:SKUEV0182
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:483,700 ha
Správca územia:Správa CHKO Dunajské luhy
Katastrálne územia :Číčov, Kľúčovec, Trávnik
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
3130 Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Kunka červenobrucháBombina bombina
Plotica leskláRutilus pigus
Hrúz VladykovGobio albipinnatus
Pĺž zlatistýSabanejewia aurata
Pĺž podunajskýCobitis taenia
Boleň dravýAspius aspius
Hrebenačka vysokáGymnocephalus baloni
Lopatka dúhováRhodeus sericeus amarus
Blatniak tmavýUmbra krameri
Čík európskyMisgurnus fossilis
Šabľa krivočiaraPelecus cultratus
Vydra riečna Lutra lutra
Microtus oeconomus mehelyi
pichliač úzkolistýCirsium brachycephalum
Kotúľka štíhlaAnisus vorticulus
Potápnik dvojčiarovýGraphoderus bilineatus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR