Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Horný les
Kód územia:SKUEV0168
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:556,200 ha
Správca územia:Správa CHKO Záhorie
Katastrálne územia :Vysoká pri Morave
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Blatniak tmavýUmbra krameri
Bobor vodnýCastor fiber
Boleň dravýAspius aspius
Čík európskyMisgurnus fossilis
Fuzáč veľkýCerambyx cerdo
Hrebenačka vysokáGymnocephalus baloni
Hrúz VladykovGobio albipinnatus
Hrúz vladykov(bieloplutvý)Gobio albipinnatus
Klinovka hadiaOphiogomphus cecilia
Kolok vretenovitýZingel streber
Kunka červenobrucháBombina bombina
Lopatka dúhováRhodeus sericeus amarus
Mlok dunajskýTriturus dobrogicus
Pižmovec hnedýOsmoderma eremita
Plocháč červenýCucujus cinnaberinus
Roháč obyčajnýLucanus cervus
Uchaňa čiernaBarbastella barbastellus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR