Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov :Horný les
Kód územia :SKUEV0168
Kraj :Bratislavský kraj
Rozloha :556,200 ha
Správca územia :Správa CHKO Záhorie
Katastrálne územia :Vysoká pri Morave

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Mlok dunajskýTriturus dobrogicus
Kunka červenobrucháBombina bombina
Čík európskyMisgurnus fossilis
Kolok vretenovitýZingel streber
Blatniak tmavýUmbra krameri
Hrúz VladykovGobio albipinnatus
Boleň dravýAspius aspius
Hrebenačka vysokáGymnocephalus baloni
Lopatka dúhováRhodeus sericeus amarus
Fuzáč veľkýCerambyx cerdo
Pižmovec hnedýOsmoderma eremita
Klinovka hadiaOphiogomphus cecilia
Plocháč červenýCucujus cinnaberinus
Roháč obyčajnýLucanus cervus
Uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Bobor vodnýCastor fiber


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR