Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Alúvium Starej Nitry
Kód územia:SKUEV0155
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:433,989 ha
Správca územia:Správa CHKO Dunajské luhy
Katastrálne územia :Hurbanovo, Komárno, Martovce, Svätý Peter
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina bombina
Cirsium brachycephalum
Lutra lutra
Microtus oeconomus mehelyi
Rhodeus sericeus amarus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2021 Štátna ochrana prírody SR