Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Gajarské alúvium Moravy
Kód územia:SKUEV0125
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:1244,380 ha
Správca územia:Správa CHKO Záhorie
Katastrálne územia :Gajary, Malé Leváre, Moravský Svätý Ján, Veľké Leváre
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6410 Bezkolencové lúky
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi
2340 Vnútrozemské panónske pieskové duny
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Pĺž podunajskýCobitis taenia
Lopatka dúhováRhodeus sericeus amarus
Kolok vretenovitýZingel streber
Hrebenačka vysokáGymnocephalus baloni
Hrúz VladykovGobio albipinnatus
Hrúz vladykov(bieloplutvý)Gobio albipinnatus
Blatniak tmavýUmbra krameri
Čík európskyMisgurnus fossilis
Fuzáč veľkýCerambyx cerdo
Ohniváčik veľkýLycaena dispar
Modráčik krvavcovýMaculinea teleius
Modráčik krvavcovýMaculinea teleius
Roháč obyčajnýLucanus cervus
Klinovka hadiaOphiogomphus cecilia
Korýtko riečneUnio crassus
Vážka jednoškvrnnáLeucorrhinia pectoralis
Plocháč červenýCucujus cinnaberinus
Modráčik bahniskovýMaculinea nausithous
Kotúľka štíhlaAnisus vorticulus
Bobor vodnýCastor fiber
Bobor vodnýCastor fiber
Netopier pobrežnýMyotis dasycneme
Bobor vodnýCastor fiber
Uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Bobor vodnýCastor fiber
Kunka červenobrucháBombina bombina
Mlok dunajskýTriturus dobrogicus
Kolok veľkýZingel zingel
Potápnik dvojčiarovýGraphoderus bilineatus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR