Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Dunajské luhy
Kód územia:SKUEV0090
Kraj:Trnavský kraj
Rozloha:4542,030 ha
Správca územia:Správa CHKO Dunajské luhy
Katastrálne územia :Baka, Bodíky, Dobrohošť, Gabčíkovo, Kyselica, Mliečno, Rohovce, Sap, Šuľany, Vojka nad Dunajom
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
3140 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Gymnocephalus schraetzer
Microtus oeconomus mehelyi
Romanogobio albipinnatus
Bobor vodnýCastor fiber
Boleň dravýAspius aspius
čík európskyMisgurnus fossilis
Hlaváč bieloplutvýCottus gobio
Hlavátka podunajskáHucho hucho
hrebenačka vysokáGymnocephalus baloni
Hrúz kesslerovRomanogobio kesslerii
kolok veľkýZingel zingel
kolok vretenovitýZingel streber
kotúľka štíhlaAnisus vorticulus
kunka červenobrucháBombina bombina
Lopatka dúhováRhodeus sericeus amarus
mlok dunajskýTriturus dobrogicus
Pimprlík bruškatýVertigo moulinsiana
plocháč červenýCucujus cinnaberinus
Plotica leskláRutilus pigus
Pĺž podunajskýCobitis taenia
pĺž zlatistýSabanejewia aurata
potápnik dvojčiarovýGraphoderus bilineatus
Roháč obyčajnýLucanus cervus
Šabľa krivočiaraPelecus cultratus
Vydra riečna Lutra lutra
zeler plazivýApium repens


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR