Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Cúdeninský močiar
Kód územia:SKUEV0054
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:138,220 ha
Správca územia:Správa CHKO Štiavnické vrchy
Katastrálne územia :Ipeľské Predmostie
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 1/2009 z 23. februára 2009, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Cúdeninský močiar

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Lycaena dispar


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2021 Štátna ochrana prírody SR