Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Badínsky prales
Kód územia:SKUEV0044
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:154,019 ha
Správca územia:Správa CHKO Poľana
Katastrálne územia :Badín
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Kunka žltobrucháBombina variegata
Mlok karpatskýTriturus montandoni
Boros schneiderovBoros schneideri
Fuzáč alpskýRosalia alpina
Fuzáč alpskýRosalia alpina
Medveď hnedýUrsus arctos
Vlk dravýCanis lupus
Pes domáciCanis lupus
Rys ostrovidLynx lynx
Netopier veľkouchýMyotis bechsteinii
Drevník ryhovanýRhysodes sulcatus
kyjanôcka zelenáBuxbaumia viridis


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR