Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Legislatíva
Vyhláška MŽP č. 24/2003 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
Príloha č.1 - 3 143 kB
Príloha č.4 334 kB
Príloha č.5 288 kB
Príloha č.6 - 9 277 kB
Príloha č.10 - 13 279 kB
Príloha č.14 - 28 242 kB
Príloha č.29 367 kB
Príloha č.29 277 kB
Vyhláška MŽP č. 579/2008 Z.z. ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z.
Vyhláška 790 kB
Rozhodnutia európskej komisie
V Úradnom vestníku ES bolo dňa 15. januára 2008 zverejnené rozhodnutie Komisie 2008/26/ES z 13. novembra 2007, ktorým sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma zoznam lokalít európskeho významu v Panónskej biogeografickej oblasti a dňa 19. marca 2008 rozhodnutie Komisie 2008/218/ES z 25. januára 2008, ktorým sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma prvý aktualizovaný zoznam lokalít európskeho významu v alpskom biogeografickom regióne. V uvedených rozhodnutiach je zaradených aj 381 ÚEV na území Slovenskej republiky. ÚEV by mali byť vyhlásené za chránené územia alebo zónu chráneného územia. Táto povinnosť sa však nevzťahuje na 170 ÚEV, ktoré sa 100 % prekrývajú s už vyhlásenými chránenými územiami. Ich prehľad je uvedený v tabuľke. Ďalších 114 ÚEV sa prekrýva s národnou sústavou chránených území len čiastočne (tabuľka) a 97 ÚEV (tabuľka) je mimo národnej sústavy chránených území. Tabuľkové prehľady, na rozdiel od rozhodnutí Európskej komisie, nie sú právne záväzné".
Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR