Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Vyhlásenia (deklarácie)
Súčasťou žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie v rámci výziev niektorých operačných programov je preukázanie oprávnenosti z hľadiska súladu s požiadavkami v oblasti dopadov plánov a projektov na územia európskej sústavy chránených území (skrátene "územia Natura 2000").

Toto je zvyčajne potrebné (závisí to od znenia konkrétnej výzvy) preukázať povinnou prílohou vydanou jedným z troch spôsobov, ktorými sú:
a) odborné stanovisko orgánu ochrany prírody (územne príslušného okresného úradu v sídle kraja, odboru starostlivosti o životné prostredie) podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane prírody", ak ide o projekt, ktorý môže mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom a projektom významný vplyv na územia Natura 2000

alebo

b) vyjadrenie, resp. stanovisko orgánu ochrany prírody (územne príslušného okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie) podľa § 9 ods. 2 zákona o ochrane prírody ako dotknutého orgánu v rámci povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov, podľa ktorého projekt nespĺňa znaky plánov a projektu, ktorý pravdepodobne bude mať vplyv na územia Natura 2000

alebo

c) stanovisko odbornej organizácie ochrany prírody (územne príslušného organizačného útvaru Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, ŠOP SR) podľa § 65a ods. 2 písm. k) zákona o ochrane prírody, z ktorého vyplýva, že aktivity projektu pravdepodobne nebudú mať významný nepriaznivý vplyv na územia Natura 2000.

Riadiaci orgán operačného programu môže v programových dokumentoch podrobnejšie stanoviť, že na niektoré projekty (v závislosti od ich charakteru) sa povinnosť predloženia prílohy nevzťahuje.

ŠOP SR nie je orgánom ochrany prírody a preto nemôže vydávať odborné stanovisko alebo vyjadrenie podľa horeuvedených bodov a) a b). ŠOP SR je odbornou organizáciou ochrany prírody a preto k projektom môže vydať len stanovisko podľa bodu c) k možnosti významného vplyvu návrhu plánu alebo projektu na územia Natura 2000. V jednotlivých operačných programov sa to nazýva rôzne - ako vyhlásenie, stanovisko, vyjadrenie alebo deklarácia k územiam Natura 2000. V prípade, ak ide o projekt, ktorý môže mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom a projektom významný vplyv na územia Natura 2000 (tým, že do týchto území zasahuje alebo ich môže negatívne ovplyvniť), tak vtedy ŠOP SR nemôže vydať stanovisko podľa bodu c) a je potrebné postupovať podľa bodu a) a vyžiadať si odborné stanovisko orgánu ochrany prírody podľa § 28 zákona o ochrane prírody.

ŠOP SR má 24 organizačných útvarov, ktoré majú územnú pôsobnosť rozdelenú po celom Slovensku. Stanovisko preto vydáva vždy príslušný organizačný útvar, do ktorého územnej pôsobnosti patrí lokalita, kde sa má daný projekt realizovať. Organizačnými útvarmi ŠOP SR sú Správy národných parkov, Správy chránených krajinných oblastí alebo Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove. Mapka s rozdelením pôsobnosti a kontakty na organizačné útvary ŠOP SR sú uvedená na http://www.sopsr.sk/kontakty/.

V prípade, ak ide o projekt, ktorý zasahuje do pôsobnosti viacerých organizačných útvarov ŠOP SR a pri projektoch CEF, len vtedy vydáva stanovisko Riaditeľstvo ŠOP SR v Banskej Bystrici. Ostatné žiadosti, doručené na Riaditeľstvo ŠOP SR budú preto odstúpené na priame vybavenie na príslušný organizačný útvar ŠOP SR.

Žiadateľ teda podáva žiadosť o vydanie stanoviska k územiam Natura 2000 na príslušný organizačný útvar ŠOP SR. K žiadosti je potrebné priložiť vecný popis projektu a mapku s lokalizáciou projektu. Podrobnejšie informácie o podkladoch potrebných k žiadosti môžu byť uvedené v programových dokumentoch jednotlivých operačným programov. V žiadosti je potrebné uviesť aj to, o aký operačný program ide, číslo a názov výzvy a číslo povinnej prílohy, o ktorú nás žiadate resp. k žiadosti pripojiť aj vzor tejto povinnej prílohy (ak existuje).

Žiadosť je potrebné podávať vždy v dostatočnom časovom predstihu pred termínom ukončenia výzvy, pretože v prípade prijatia viacerých žiadostí tesne pred termínom ukončenia výzvy a plnenia aj iných úloh môže byť problém s vydaním stanoviska v požadovanom termíne. Neúplné žiadosti budú vrátené na doplnenie.

ŠOP SR ako príspevková organizácia v rezorte MŽP SR vydáva vyhlásenia za úhradu, ktorej výška sa stanovuje na základe platných vnútroorganizačných predpisov ŠOP SR a závisí od rozsahu projektu a náročnosti posúdenia jeho možného vplyvu na územia Natura 2000. Za urýchlené vybavenie sa účtuje príplatok.

Podrobnosti sú uvedené tu: pozri [pdf]

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR