Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :6170
Názov biotopu :Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty
Priaznivý stav :87.5 kB (doc)
Odporúčané manažmentové opatrenia :54 kB (doc)
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Biotop zahŕňa vysokohorské až horské, druhovo bohaté spoločenstvá s výrazným zastúpením vankúšovito trsovitých bylín a nízkych poliehavých kríčkov, ktoré tvoria vegetačný kryt na plytkých skeletnatých pôdach s prevažne zásaditou a neutrálnou reakciou. Osídľujú strmé, v alpínskom stupni niekedy aj mierne, najmä severne orientované, vápencové a dolomitové svahy vystavené silným vetrom. V zimnom období sú často bez snehu alebo len s plytkou snehovou pokrývkou. Vyskytujú sa v nich niektoré kriticky ohrozené druhy, ako ostrička myšia a turička jednoduchá. Na Slovensku sa biotop nachádza v subalpínskom a alpínskom stupni najvyšších pohorí, ojedinele v inverzných polohách horského stupňa. V Západných Karpatoch sú pomerne vzácne druhovo bohaté spoločenstvá snehových výležísk. Nachádzajú sa na strmých výslnných a záveterných stanovištiach v najvyšších vápencových oblastiach Tatier. Význačné je spoločenstvo s endemickým lomikameňom trvácim.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0197 Salatín
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0240 Kľak
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0307 Tatry
SKUEV0337 Pieniny
SKUEV0663 Šíp

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR