Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :3220
Názov biotopu :Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov
Priaznivý stav :35 kB (doc)
Odporúčané manažmentové opatrenia :32.5 kB (doc)
Súčasný výskyt biotopu :mapa
no image
Charakteristika biotopu :Biotop tvoria trávnaté, prípadne vysokobylinné dvoj- až trojvrstvové spoločenstvá, ktoré sú druhovo chudobné v dôsledku prevládnutia smlzu alebo chrastnice. Ich stanovišťom sú poriečne náplavy, ktoré sú podmáčané a neustále podomieľané prúdiacou vodou. Náplavy sú vzhľadom na rýchlejšie prúdenie vody štrkovité až kamenité. Jemnozem sa ukladá len medzi kameňmi alebo vytvára na povrchu súvislý nános v hrúbke niekoľko centimetrov. Porasty tvoria na brehoch tokov charakteristické lemy rôznej dĺžky a šírky. Smerom ku korytu riek sú veľmi často v kontakte so spoločenstvami zaplavovaných trávnikov (zväz Potentillion anse-rinae), prípadne sa kombinujú s porastmi s myrikovkou nemeckou (3230), porastmi vŕb (3240) a taktiež s porastami deväťsilov (6430). Viažu sa na horské oblasti, ale dajú sa nájsť aj na horných a stredných tokoch väčších riek.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0063 Ublianka
SKUEV0142 Hybica
SKUEV0143 Biely Váh
SKUEV0148 Vlára
SKUEV0222 Jelešňa
SKUEV0229 Bukovské vrchy
SKUEV0234 Ulička
SKUEV0243 Orava
SKUEV0253 Váh
SKUEV0303 Alúvium Hrona
SKUEV0307 Tatry
SKUEV0309 Poprad
SKUEV0337 Pieniny
SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok
SKUEV0641 Papradianka
SKUEV0644 Petrovička
SKUEV0655 Predmieranka
SKUEV0665 Strečnianske meandre Váhu

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR