Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Veľký kopec
Kód územia:SKUEV0029
Kraj:Košický kraj
Rozloha:23,760 ha
Správca územia:Správa CHKO Latorica
Katastrálne územia :Kráľovský Chlmec
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia Košice č. 2/2011 z 18. januára 2011, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Veľký kopec

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
kosatec bezlistýIris aphylla ssp. hungarica
kosatec bezlistý uhorskýIris aphylla ssp. hungarica
poniklec veľkokvetýPulsatilla grandis
Roháč obyčajnýLucanus cervus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2021 Štátna ochrana prírody SR