Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Sokolia skala
Kód územia:SKUEV0920
Kraj:Košický kraj
Rozloha:11,760 ha
Správca územia:Správa NP Slovenský kras
Katastrálne územia :Silická Jablonica
Vyhlasovací predpis:Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
7220 Penovcové prameniská
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
9150 Vápnomilné bukové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
fuzáč alpskýRosalia alpina
kobylka sedmohradskáPholidoptera transsylvanica
netopier obyčajnýMyotis myotis
podkovár malýRhinolophus hipposideros
podkovár veľkýRhinolophus ferrumequinum
poniklec veľkokvetýPulsatilla grandis
Roháč obyčajnýLucanus cervus
sadlerianka panónskaSadleriana pannonica
uchaňa čiernaBarbastella barbastellus


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2021 Štátna ochrana prírody SR