Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Kráľovohoľské Tatry
Kód územia:SKUEV0310
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:30478,970 ha
Správca územia:Správa NAPANT
Katastrálne územia :Bacúch, Beňuš, Braväcovo, Heľpa, Jarabá, Kráľova Lehota, Liptovská Teplička, Malužiná, Nižná Boca, Pohorelá, Polomka, Šumiac, Telgárt, Vernár, Vikartovce, Východná, Vyšná Boca, Závadka nad Hronom
Vyhlasovací predpiss:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9150 Vápnomilné bukové lesy
6520 Horské kosné lúky
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách
8110 Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni
6150 Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte
9140 Javorovo-bukové horské lesy
9110 Kyslomilné bukové lesy
9410 Horské smrekové lesy
4070 Kosodrevina
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
4060 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Adenophora lilifolia
Marmota marmota latirostris
Boros schneiderovBoros schneideri
bystruška potočnáCarabus variolosus
fuzáč alpskýRosalia alpina
fúzač karpatskýPseudogaurotina excellens
Hlaváč bieloplutvýCottus gobio
hraboš tatranskýMicrotus tatricus
jazyčník sibírskyLigularia sibirica
kunka žltobrucháBombina variegata
kyjanôčka zelenáBuxbaumia viridis
medveď hnedýUrsus arctos
mlok karpatskýTriturus montandoni
Mlynárik východnýLeptidea morsei
netopier obyčajnýMyotis myotis
netopier pobrežnýMyotis dasycneme
Netopier veľkouchýMyotis bechsteinii
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
Pimprlík močiarnyVertigo geyeri
plocháč červenýCucujus cinnaberinus
podkovár malýRhinolophus hipposideros
rys ostrovidLynx lynx
uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Vlk dravýCanis lupus
Vydra riečna Lutra lutra
zvonček hrubokoreňovýCampanula serrata


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR