Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Rašeliniská Bielej Oravy
Kód územia:SKUEV0191
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:39,170 ha
Správca územia:Správa CHKO Horná Orava
Katastrálne územia :Beňadovo, Breza, Klin, Mútne, Slanica
Vyhlasovací predpiss:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
7120 Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
kosáčikDrepanocladus vernicosus
mlok karpatskýTriturus montandoni
Pimprlík močiarnyVertigo geyeri


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR