Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Suchohradské alúvium Moravy
Kód územia:SKUEV0161
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:55,680 ha
Správca územia:Správa CHKO Záhorie
Katastrálne územia :Suchohrad
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bobor vodnýCastor fiber
klinovka hadiaOphiogomphus cecilia
korýtko riečneUnio crassus
kunka červenobrucháBombina bombina
Lopatka dúhováRhodeus sericeus amarus
mlok dunajskýTriturus dobrogicus
plocháč červenýCucujus cinnaberinus
Roháč obyčajnýLucanus cervus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR