Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :9420
Názov biotopu :Smrekovcovo-limbové lesy
Priaznivý stav :81.5 kB (doc)
Odporúčané manažmentové opatrenia :63.5 kB (doc)
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Porasty s borovicou limbovou sú vtrúsené v smrečinách na hornej hranici lesa, alebo vo vyššie položených porastoch kosodreviny na rôznych podložiach (žuly, granodiority, vápence), na hlbokých pôdach najčastejšie typu humusových podzolov. V bylinnej vrstve prevládajú druhy nenáročné na obsah minerálnych látok v pôde. Výskyt biotopu na Slovensku je ohraničený iba na Belianske Tatry, Vysoké Tatry a Západné Tatry, kde sa nachádza v nadmorskej výške 1 400 1 900 m. V rámci Európy len v Alpách tvoria porasty borovice limbovej spolu so smrekovcom opadavým samostatný vegetačný stupeň.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0307 Tatry

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR