Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :91N0
Názov biotopu :Panónske topoľové lesy s borievkou
Priaznivý stav :82.5 kB (doc)
Odporúčané manažmentové opatrenia :49 kB (doc)
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Ide o mozaikovité lesíky zložené z riedkych porastov topoľov a hustejšieho krovinového poschodia, v ktorom dominuje borievka obyčajná a topoľ biely, primiešaný je dráč obyčajný, zob vtáčí a dub cerový. Biotop je fragmentom bývalých lesov Podunajskej nížiny a na Slovensku je doteraz známy jeho výskyt len z okolia Čenkova, je však možné, že sa maloplošne nachádza aj inde na Podunajskej nížine. Podobné biotopy sa vyskytujú v Maďarsku (Al-föld) v alúviu väčších riek (Dunaj, Tisza). Porasty sa viažu prevažne na piesčité pôdy s vyšším obsahom vápnika. Osídľujú najmä piesčité duny vysoké 2 3 m. V bylinnej vrstve chýbajú typické lesné druhy, naopak, zastúpené sú stepné trávy, ako stoklas strechový, zlatofúz južný, kostrava pošvatá, ometlina sivá, kavyľ piesočný, kavyľ Ivanov a niektoré vzácne byliny.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0067 Čenkov
SKUEV2067 Čenkov

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR