Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :40A0
Názov biotopu :Xerotermné kroviny
Priaznivý stav :37 kB (doc)
Odporúčané manažmentové opatrenia :34.5 kB (doc)
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Biotop zahŕňa husté kroviny tvorené predovšetkým malolistými druhmi trniek, hlohov a ruží. V podraste prevládajú početné svetlomilné a teplomilné byliny, ktoré odlišujú túto skupinu od bežne rozšírených krovinových spoločenstiev s podrastom obľubujúcim zvýšený obsah dusíka v pôde. Biotop sa viaže na vhodné stanovištia po celom okraji južného Slovenska. Podložie tvoria iba výhrevnejšie a skeletnaté substráty vápence, dolomity, andezity a ryolity. Na ne sa viažu napr. porasty s čerešňou krovitou alebo husté porasty s tavoľníkom prostredným. Uprednostňujú strmé svahy s južnou expozíciou a plytkou pôdou, ktoré sú veľmi výhrevné, ale pre svoju neprístupnosť neboli vhodné na poľnohospodárske využitie. Ojedinele sa dostávajú do kontaktu s vinicami. Niektoré najteplomilnejšie kroviny s výskytom muchovníka ovadového a mechúrnika stromovitého majú na Slovensku severnú hranicu svojho rozšírenia.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0001 Tri peniažky
SKUEV0019 Tarbucka
SKUEV0032 Ladmovské vápence
SKUEV0052 Seleštianska stráň
SKUEV0079 Horný háj
SKUEV0087 Osminy
SKUEV0091 Ploská hora
SKUEV0104 Homoľské Karpaty
SKUEV0129 Cerovina
SKUEV0130 Zobor
SKUEV0132 Kostolianske lúky
SKUEV0133 Hôrky
SKUEV0158 Modrý vrch
SKUEV0175 Sedliská
SKUEV0180 Ludinský háj
SKUEV0184 Burdov
SKUEV0200 Klenovský Vepor
SKUEV0204 Homoľa
SKUEV0212 Muteň
SKUEV0216 Sitno
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0231 Brekovský hradný vrch
SKUEV0259 Stará hora
SKUEV0261 Dedinská hora
SKUEV0267 Biele hory
SKUEV0271 Šándorky
SKUEV0280 Devínska Kobyla
SKUEV0282 Tisovský kras
SKUEV0284 Teplické stráne
SKUEV0292 Drieňová hora
SKUEV0294 Bagovský vrch
SKUEV0295 Biskupické luhy
SKUEV0341 Dolný vrch
SKUEV0343 Plešivské stráne
SKUEV0345 Kečovské škrapy
SKUEV0347 Domické škrapy
SKUEV0355 Fabiánka
SKUEV0356 Horný vrch
SKUEV0357 Cerová vrchovina
SKUEV0362 Pieskovcové chrbty
SKUEV0366 Drienčanský kras
SKUEV0367 Holubyho kopanice
SKUEV0375 Krasín
SKUEV0379 Kobela
SKUEV0392 Brezovská stráň
SKUEV0566 Beckovské Skalice
SKUEV0737 Palanta
SKUEV0811 Omšenská Baba
SKUEV0823 Sovie vinohrady
SKUEV0870 Horšianska dolina
SKUEV0875 Čierny hrad
SKUEV0889 Medovarské dubiny
SKUEV0890 Pírovské
SKUEV0891 Domanické stráne
SKUEV0902 Veterník
SKUEV0903 Kyseľová a Mníchova úboč
SKUEV0911 Vrchná hora
SKUEV0917 Dlhý vrch
SKUEV0965 Viniansky hradný vrch
SKUEV0966 Vinianska stráň
SKUEV1269 Ostrovné lúčky
SKUEV1362 Pieskovcové chrbty
SKUEV2367 Holubyho kopanice
SKUEV2392 Brezovská stráň

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR