Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Vršatské bradlá
Kód územia:SKUEV2376
Kraj:Trenčiansky kraj
Rozloha:59,780 ha
Správca územia:Správa CHKO Biele Karpaty
Katastrálne územia :Červený Kameň, Vršatské Podhradie
Vyhlasovací predpiss:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
kunka žltobrucháBombina variegata
ohniváčik veľkýLycaena dispar
priadkovec trnkovýEriogaster catax
Spriadač kostihojovýCallimorpha quadripunctaria


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR