Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Kysucké Beskydy
Kód územia:SKUEV2288
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:382,340 ha
Správca územia:Správa CHKO Kysuce
Katastrálne územia :Harvelka, Nová Bystrica, Oščadnica, Riečnica
Vyhlasovací predpiss:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
3240 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
kunka žltobrucháBombina variegata
medveď hnedýUrsus arctos
mlok karpatskýTriturus montandoni
rys ostrovidLynx lynx
Vlk dravýCanis lupus
Vydra riečna Lutra lutra
zvonček hrubokoreňovýCampanula serrata


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR