Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Spišskopodhradské travertíny
Kód územia:SKUEV2105
Kraj:Košický kraj
Rozloha:43,230 ha
Správca územia:Správa NP Slovenský raj
Katastrálne územia :Baldovce, Granč-Petrovce, Jablonov, Nemešany, Spišské Podhradie, Žehra
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
syseľ pasienkovýSpermophilus citellus


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR