Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Klokočovské rašeliniská
Kód územia:SKUEV2101
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:9,313 ha
Správca územia:Správa CHKO Kysuce
Katastrálne územia :Klokočov
Vyhlasovací predpis:Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
7230 Slatiny s vysokým obsahom bázNavrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR